Verantwoordelijk alcoholgebruik

Verantwoordelijk alcoholgebruik

Het is voor De Nacht Slijterij en haar fysieke winkel met de daar bij behorende online webshop www.denachtslijterij.nl, van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. De Nacht Slijterij wilt namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Met dit document/web pagina wordt inzicht gegeven in de manier waarop De Nacht Slijterij invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis, geldend vanaf 1 juli 2021, dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de besteller of bij een aangesloten distributiepartner, dat de leeftijd van de besteller van de alcoholhoudende drank ter plaatse wordt vastgesteld alvorens het pakket uitsluitend aan deze besteller te overhandigen en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document/web pagina blijft altijd actueel en wordt jaarlijks herzien. De actualisatie vindt in ieder geval op de volgende momenten plaats:

· Bij iedere wijziging van de relevante wet- en regelgeving rondom alcoholverstrekking op afstand;

· Bij iedere herinrichting van de website die invloed heeft op de communicatie rondom de leeftijdsverificatie;

· Bij iedere wijziging in de procedure rondom identificatieplicht bij de postpartner;

· Na het jaarlijks onderzoek over de uitvoering indien daaruit naar voren komt dat er tekortkomingen zijn in het proces.

Het document/web pagina bevat een omschrijving van:

1. Het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;

2. De manier waarop de werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;

3. De werkwijze van de leeftijdscontrole bij aflevering;

4. De controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

De Nacht Slijterij heeft bij het plaatsen van een bestelling op de website een leeftijdscontrole waar de klant moet bevestigen ouder dan 18 jaar te zijn. Leeftijden onder de 18 worden niet geaccepteerd bij het plaatsen van een bestelling.

Op de bestelpagina vóór het definitief maken van de bestelling staat duidelijk vermeld dat er een legitimatieplicht geldt voor de besteller bij het in ontvangst nemen van het drankpakket op het besteladres en bij het distributiepunt. Indien de besteller niet thuis is bij bezorging, wordt het pakket nooit afgegeven op een andere locatie dan een distributiepunt, tenzij deze door de eigen bezorger retour wordt gebracht naar het magazijn van de slijterij.

Ook wordt in de automatische ontvangstbevestiging van de bestelling weer duidelijk herhaald dat er een legitimatieplicht voor de besteller is bij het in ontvangst nemen van het drankpakket op besteladres of bij het distributiepunt én dat het pakket alleen wordt meegegeven aan de besteller.

Verder is onderaan op de hoofdpagina en op elke productpagina van de website een NIX18-logo geplaatst.

Na een succesvolle bestelling op onze website zal deze verzonden worden via onze eigen bezorger of via een aangesloten bezorgpartner of postbedrijf, met een leeftijdsverificatie aan de deur. Via deze maatregelen hopen wij verkoop van alcohol aan minderjarigen tegen te gaan.

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Al onze medewerkers en bezorgers zijn zich ervan bewust dat er een leeftijdsrestrictie zit op de producten in de slijterij en op onze webshop. Wanneer deze producten bij de kassa komen zal er dan ook bij twijfel over de leeftijd een leeftijdsverificatie worden

gevraagd. In deze webshop wordt dat gedaan door middel van een leeftijdsverificatie bij het willen plaatsen van een bestelling. Leeftijden onder de 18 jaar worden niet geaccepteerd bij het plaatsen van een bestelling.

Aan nieuwe medewerkers wordt de werkwijze/procedure rondom alcoholverkoop aan meerderjarigen en de daarbij behorende identificatieplicht (ook bij bezorging) standaard en grondig uitgelegd. Hierbij wordt er ook gewezen op het aanwezige Nix18 materiaal dat te zien is op de website.

Alle medewerkers krijgen minimaal een maal per jaar een interne opfriscursus over de procedure rondom verantwoorde verkoop van alcohol op afstand.

3. Werkwijze leeftijdscontrole aflevering

Net als de leeftijdsverificatiechecks op de website zijn er ook checks in het verzendingsproces bij het verwerken van de bestelling. De leeftijdsverificatieprocedure bij bezorging is bekend bij al onze medewerkers en de klant is hier voor en na het plaatsen van de bestelling van op de hoogte gesteld in het bestelproces. Bij gebruikmaking van de diensten van een postbedrijf gebruiken wij de service van bezorging met identificatieplicht. De (eigen of post-)bezorger doet de leeftijdsverificatie aan de deur, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, voordat het pakket wordt overhandigd. Let wel: deze overhandiging geschiedt slechts aan de meerderjarige persoon die de bestelling daadwerkelijk heeft geplaatst! Het is voor de bezorger dus niet mogelijk om het pakket bij de buren of elders dan een distributiepunt af te geven. Bij het afhalen van het pakket bij een distributiepunt zal de besteller zich ook moeten legitimeren alvorens het pakket wordt meegegeven. Anders wordt het pakket retour gebracht naar de slijterij zonder nieuwe bezorgmogelijkheid, dan kan het pakket onder dezelfde voorwaarde van legitimatieplicht worden opgehaald in de slijterij door de besteller.

4. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Minimaal één keer per jaar moet onderzoek worden gedaan naar de uitvoering van de geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen. De Nacht Slijterij zal jaarlijks evalueren of deze geborgde werkwijze nog voldoet aan de gestelde eisen. Er wordt in dit kader minimaal een keer per jaar een steekproef uitgevoerd binnen de eigen organisatie om te controleren of de medewerkers zich inderdaad aan deze geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen houden. Dit geschiedt door iedere stap in het proces te doorlopen en te controleren of alle checks op de website nog actueel en

werkend zijn, maar ook of de bezorging aan de deur met legitimatieverificatie conform procedure verloopt. Indien er gebruik wordt gemaakt van een postbedrijf wordt middels het volgsysteem beoordeeld of deze zich aan de servicevoorwaarden houdt. Zo nodig actualiseren wij de geborgde werkwijze, informeren wij onze medewerkers van wijzigingen en/of nemen wij maatregelen bij eventuele tekortkomingen (ook richting het postbedrijf).

5. Contact

Hartelijk dank voor uw interesse en begrip. Mocht u naar aanleiding van onze geborgde werkwijze nog vragen of verbeterpunten hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via info@denachtslijterij.nl .